ghfhgfh

Jak to działa?

Zbierasz tubki kleju AMOS? Świetnie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie!

Krok 1

Bierzesz udział w Akcji AMOS? Krok pierwszy masz już za sobą! A jeśli nie – zarejestruj się i zbieraj tubki po kleju.

Krok 2

Przygotuj reportaż ze zbierania tubek, przygotowania i wysyłki paczki lub z praktycznego wykorzystania kleju AMOS.

Krok 3

Korzystając z FORMULARZA na tej stronie prześlij do nas swoją pracę; możesz też wysłać ją mailem na adres amos@kwtrade.pl. GOTOWE!

Nagroda to Kufer Twórcy – TAAAKA paka plastyczna dla Twojej grupy o wartości 1500 zł!

Konkurs trwa od września 2022 do czerwca 2023.

Co miesiąc nagradzamy jeden reportaż!
Chcesz zwiększyć swoją nagrodę?

Opublikuj swój reportaż w Internecie, a link załącz w zgłoszeniu.


Jeśli Twoja praca zwycięży, otrzymasz dodatkową


Nagrodę Specjalną – pakiet kreatywny o wartości 500 zł.


Regulamin

Mali reporterzy Akcji AMOS1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem Konkursu jest KW trade sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-864 ul. Mała Góra 91B, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem 000085319, NIP 6792654682, wysokość kapitału zakładowego 400.000,00 złotych (dalej „Organizator”).
1.2. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora i odbywa się od dnia 1 września 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. Konkurs jest skierowany do uczestników akcji AMOS, którzy dokonają zgłoszenia drogą elektroniczną na adres amos@kwtrade.pl lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie www.najlepszyklej.pl.
2.2. Uczestnikiem Konkursu może być placówka oświatowa (dalej: „Uczestnik”).
2.3. W konkursie nie mogą uczestniczyć reprezentanci i pracownicy Organizatora Konkursu, ani ich osoby bliskie.
2.4. Ilekroć mowa o kleju AMOS, rozumie się przez to klej AMOS pochodzący z dystrybucji KW trade Sp. z o.o.

3. ZASADY

3.1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem Internetu.
3.2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie reportażu na temat akcji AMOS „Najlepszy klej”, którego tematem będzie, według wyboru Uczestnika:
a. zbieranie pustych opakowań,
b. propagowanie akcji AMOS „Najlepszy klej”,
c. wysyłanie pustych opakowań
d. odbiór nagrody,
e. praktyczne wykorzystywanie kleju AMOS.
3.3. Reportaż może być wykonany w dowolnej technice: filmowej, plastycznej, tekstowej lub będącej połączeniem różnych technik.
3.4. Nagrodami w Konkursie będą pakiety materiałów plastycznych o wartości minimalnej 1.200 złotych i maksymalnej 1.500 zł. Organizator zastrzega sobie prawo zwiększania liczby nagród lub zwiększanie wartości maksymalnej nagrody.
3.5. W przypadku publikacji przez Uczestnika będącego laureatem nagrodzonej pracy w Internecie (www placówki, publiczne konto w mediach społecznościowych itp.) i poinformowaniu o tym fakcie Organizatora poprzez przesłanie wraz ze zgłaszaną pracą linka do miejsca publikacji, laureat otrzyma dodatkową nagrodę specjalną – pakiet produktów kreatywnych o wartości minimalnej 400 zł i maksymalnej 600 zł.
3.6. Organizator konkursu będzie wyłaniał jednego laureata za każdy miesiąc trwania Konkursu w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Organizator ogłosi laureatów na stronie www.najlepszyklej.pl, w mediach społecznościowych oraz powiadomi laureatów mailowo.
3.7. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zgodą na następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (dz.U.2018 poz. 1000).”
3.8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje warunki Regulaminu Konkursu.
3.9. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Decyzje Organizatora są ostateczne i niepodważalne – nie przysługuje odwołanie. Nagrody zostaną dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.
3.10. Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, że:
- wysłana praca nie będzie naruszać niczyich praw autorskich;
- posiada wszelkie wymagane zgody na jej zgłoszenie do Konkursu,
- wyraża zgodę na umieszczenie przez Organizatora pracy lub jej fragmentów we wszelkich materiałach związanych z Konkursem oraz jej rozpowszechnienie za pośrednictwem Internetu.

4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

4.1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamacje nadesłane po tym czasie nie będą rozpatrywane.
4.2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysyłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od Uczestnika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
4.3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

5. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

5.1. Zakazane jest dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać przeszkody w przeprowadzeniu Konkursu.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagród Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniającym wymogów w nim określonych.
5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawidłowych danych.
5.4. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznawania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania nagrody w przypadku niespełnienia postanowień Regulaminu, a także w przypadku powzięcia przez Organizatora informacji o działaniach Uczestnika sprzecznych z postanowieniami Regulaminu.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
6.2. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) wyłącznie w celu wykonywania obowiązków związanych z Konkursem oraz celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator.
6.3. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. Zmianami).
6.4. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Organizator Konkursu informuje Uczestników, iż dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez Uczestnika zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu.
6.5. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd powszechny wynikający z właściwości ogólnej.
6.6. Pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu może nastąpić poprzez pobranie niniejszego regulaminu.
6.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony za pośrednictwem Internetu.
6.8. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania mniejszej ilości nagród, jeżeli nadesłane prace nie będą spełniały warunków regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych. Organizator może dopuścić do udziału w charakterze Uczestnika inne podmioty, o ile będą one prowadzić działalność podobną do placówek oświatowych (np. świetlice, domy kultury, itp.).
6.9. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres amos@kwtrade.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

Edycja konkursu na rok szkolny 2022/2023 zakończyła się


AMOS - Konkurs

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWypełnij wszystkie pola
Postęp wgrywania pliku

W przypadku, gdy wysyłanie pliku się zawiesi, prosimy o ponowne naciśnięcie guzika "Wyslij zgłoszenie"